top of page

מדיניות פרטיות 

רישום ושימוש באתר , הצטרפות לחברי מועדון ללקוח

המשתמש מאשר ומסכים כי המידע שנמסר לחברה או המידע שייאסף אודות לרכישה או במסגרת הצטרפות למועדון הלקוחות ישמר

.במאגרי המידע של החברה וישמש לייעול הקשר , ניהול שירות , צרכים שווקים וסטטיסטים 

. אנו עושים שימוש במידע על מנת לשפר את חווית הלקוח לעיבוד מידע ותכנים רלוונטיים ללקוח

בעת שהמשתמש באתר, עשויה הרשת לאסוף מידע על פעילותו באתר, כמו תכנים שטען או פרסם, פרסומות שקרא באתר , עמודים שצפה, כתובת האינטרנט ( IP) שממנה פנה , סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותו ועוד.

מידע אמין

המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל המידע שנימסר או יעדכן באתר, במסגרת הצטרפותו לחברי מועדון או במהלך רכישה  , הוא מידע אמין 

.ומדויק

שימוש במידע

החברה רשאית לאסוף וגם לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במהלך ביצוע פעולה באתר גם אם לא השלים את הפעולה המתוארת .כמו כן, החברה רשאית לעשות שימוש במידע  על מנת לשפר את חווית המשתמש, להעשיר את האתר ואת התכנים (כמו מועדון הלקוחות). יתכן גם והמידע ייעשה שימוש לשם יצירת קשר עם המשתמש , ייעוץ , שינויים באתר, עריכת סקרי שביעות  רצון   למבצעים ושירותים, וגם לצורך שילוב ושימוש בצדדים שלישיים עם קשר עסקי

.

? מה הם קבצי עוגיות

קבצי עוגיות הם קבצי טקסט ,שהורדו למחשב המשתמש כאשר הוא ניגש לאתרים מסוימים. באופן כללי ,קבצי עוגויות מאפשרות לאתר  של המשתמש , משך הזמן שהות באתר , מהיכן המשתמש הגיע אל האתר , העדפות אתר ועוד IP-לזהות את ה

   במידה והמשתמש לא מעוניין בקבצי עוגיות , יש אפשרות למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן המשתמש. יש לדעת כי נטרול קבצי עוגיות ,יתכן ותאלץ לוותר על חלק מהשירותים והתכונות באתר שהוא שהן משמשות בכדי להתאים את האתר להעדפותיך

. האישיות

  ,יתכן כי האתר עשוי להשתמש בעוגיות לצד ג' , לדוגמא שימוש בגוגל אנליטיקס או בפייסבוק , שימוש בעוגיות עוזרות לנו לתת לכם חווית גלישה מדויקת וטובה עבורכם

 

 

מסירת מידע לצד שלישי

:החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, וזאת למעט במקרים כדלקמן

.במידה והמשתמש יבקש , ו/או יסכים במפורש-

.במקרה של הזמנה ורכישה באתר , נעביר את פרטיך לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה ​

.במקרה של הזמנה באתר עם משלוח , נעביר את פרטיך לחברת שליחויות-

.בהקשר של שיתופי פעולה עם חברות הקשורות עסקית לחברה-

.במידה והמשתמש הפר את תנאי השימוש , כולל תנאי מדניות הפרטיות-

החברה עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים לכן יש לקחת בחשבון כי לצורך ביצוע התשלומים והחיובים יעשה שימוש בפרטי

התשלום שתזין בפלטפורמה

.במקרה של צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך לצד השליש-

.במקרה של דרישה , תביעה , טענה וכל מחלוקת משפטית ,בינך לחברה תחייב חשיפת פרטיך-

.במקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או רכושו של הצד השלישי-

,במידה והחברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לארגון אחר או תשתייך באופן כלשהו עם צד שלישי, ובכפוף לתנאי פרטיות הצד השלישי יתחייב לפעול בהתאם להגבלות והתקנות הפרטיות הכלולות במדיניות זו

אבטחת מידע

החברה תפעל בכל האמצעים המתאימים והסבירים כדי לשמור על ביטחונך ולמנוע גישה לא מורשית למידע המאוחסן במערכותיה. מערכות האבטחה והנהלים העדכניים שבשימוש יקטין מהסיכונים, אך לא יספקו ביטחון מוחלט. נדרש  להבין כי אף הפעולה

.האבסולוטית לא יכולה להבטיח חסינות מוחלטת נגד כל גישה לא מורשית למידע במערכות

bottom of page